God, Scott’s art still amazes me. Everything.

God, Scott’s art still amazes me. Everything.